01 Mar

Asla takanka indian, ispail an nikru kiamka nanira tabriba, kuntri wala wina wantawanka bilara ACICAFOC. Mani ailal luansa ba wina, takriki, an páki brih aulasakaikan ka kum wal, kakau ba wilkanka kum wal brih waia, aikuki bákahnu, manki,baku sin ailal sahwi paki brih waia. Sinska lakara lan daukaia, wark ka naniba sat,sat kara dauki waia asla lakara, úsil takaia baku lika kakau praiska ba sin bitardaukaia wan tawan ka bilara, wan kuntri ka bilara, baku sin kuntri wala nani bilarasin.Baha kaikankawal, ta krikanka kum brih aula sa, kuntri wala uplika nani wark sat,sat, nanira, tabaiki asla takanka nani wina (Aslatakankum tabriba, indian, ispain,nikru nani sútra islan satka nani wal wark takiba wan tawanka bilara bara kontriwala bílarasin (COCOA-RAAN) naha asla takanka ba plikisa, help munaia, umpira bawina betar takaia, bara brikaia atkaia pliska nani; baku lika, wan tasbaia nani basut, pain yus munbia, pain main kaiki wan yúika, bribawal, an bapanka kum aitanikabia, pawaia piubanira.

thumb
Document Path
Compendio en Miskito Download